Home > Algemeen > Inspectierapporten

Inspectierapporten GGD Groningen:

BSO Warffum
Inspectierapport_BSO_Warffum_2019_April

BSO Kantens
Inspectierapport_BSO_Kantens_2019_Januari

BSO Het Hogeland
Inspectierapport_BSO_Het_Hogeland_2018_Juli
Inspectierapport_BSO_Het_Hogeland_2018_November

’t Lutje Grut – Usquert
Inspectierapport_Usquert_2014
Inspectierapport_Usquert_2015
Inspectierapport_Usquert_2016
Inspectierapport_Usquert_2017_1
Inspectierapport_Usquert_2017_2
Inspectierapport_Usquert_2018_Mei
Inspectierapport_Usquert_2018_Sep

’t Speulhoukje – Uithuizermeeden
Inspectierapport_Uithuizermeeden_2014
Inspectierapport_Uithuizermeeden_2015
Inspectierapport_Uithuizermeeden_2016
Inspectierapport_Uithuizermeeden_2017
Inspectierapport_Uithuizermeeden_2018
Inspectierapport_Uithuizermeeden_2018_Mei
Inspectierapport_Uithuizermeeden_2018_Sep

Klein Duimpje – Uithuizen
Inspectierapport_Uithuizen_2014
Inspectierapport_Uithuizen_2015
Inspectierapport_Uithuizen_2016
Inspectierapport_Uithuizen_2017
Inspectierapport_Uithuizen_2018
Inspectierapport_Uithuizen_2018_Mei
Inspectierapport_Uithuizen_2018_Sep

Hummelhörn – Warffum
Inspectierapport_Warffum_2014
Inspectierapport_Warffum_2015

Inspectierapport_Warffum_2016
Inspectierapport_Warffum_2017
Inspectierapport_Warffum_2018
Inspectierapport_Warffum_2018_Mei
Inspectierapport_Warffum_2018_Sep

Lutje Potje – Roodeschool
Inspectierapport_Roodeschool_2014
Inspectierapport_Roodeschool_2015
Inspectierapport_Roodeschool_2016_1
Inspectierapport_Roodeschool_2016_2
Inspectierapport_Roodeschool_2017
Inspectierapport_Roodeschool_2018_Mei
Inspectierapport_Roodeschool_2018_Sep

4Min – Zandeweer
Inspectierapport_Zandeweer_2014
Inspectierapport_Zandeweer_2015
Inspectierapport_Zandeweer_2016
Inspectierapport_Zandeweer_2017
Inspectierapport_Zandeweer_2017
Inspectierapport_Zandeweer_2018_Mei
Inspectierapport_Zandeweer_2018_Sep

Poppedijn – Kantens
Inspectierapport_Kantens_2014
Inspectierapport_Kantens_2015
Inspectierapport_Kantens_2016
Inspectierapport_Kantens_2017
Inspectierapport_Kantens_2018_Mei
Inspectierapport_Kantens_2018_Sep

Inspectierapporten onderwijsinspectie:

Rkbs de Schelp en psz Klein Duimpje dd 13-4-2015