Home > Algemeen

De Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Eemsmond stelt zich ten doel een leef- en ervaringswereld te creëren waarin alle peuters in de leeftijd van 2 tot 4 jaar in staat worden gesteld zich individueel en in groepsverband onder deskundige leiding te ontplooien.

Spelen is essentieel voor de ontwikkeling van het jonge kind. Op de peuterspeelzaal worden peuters gestimuleerd om veelzijdige spelervaring op te doen, zowel individueel als met leeftijdgenootjes. Daarbij staat de ontwikkeling van het kind centraal.

Op elke peuterspeelzaal binnen de stichting wordt gewerkt volgens een pedagogisch beleidsplan en bijbehorend werkplan. In dit plan staat hoe we werken aan de ontwikkeling van uw kind, hoe we zorgen voor veilige omgeving en een goede sfeer en hoe we waarden en normen overdragen. Dit beleidsplan is aanwezig op iedere peuterspeelzaal en u kunt dit inzien.

Een peutergroep bestaat uit maximaal zestien peuters, die twee dagdelen per week de speelzaal bezoeken. De leidsters van de groepen hebben allen een kindgerichte opleiding genoten, en zijn in het bezit van een Verklaring omtrent het gedrag. Zij zorgen voor een veilige, gezellige en geborgen sfeer binnen een groep. De leidsters worden geassisteerd door een vaste vrijwillig(st)er en/of stagiaire en/of ouder.

Alle peuterspeelzalen werken met programma’s voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). In Roodeschool en Zandeweer wordt het programma Piramide gebruikt, in de overige plaatsen Ik ben Bas. VVE- programma’s vormen een extra stimulans voor met name de taalontwikkeling van de kinderen.

Waar in deze website wordt vermeld ‘ouders’ wordt tevens bedoeld ‘verzorgers’.